Dzierżawa gruntu

Etapy realizacji inwestycji

1. Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy gruntu pod elektrownię fotowoltaiczną jest umową zawieraną najczęściej na okres 29 lat. Kluczowe jest, aby umowa dzierżawy prawidłowo i należycie zabezpieczała interesy obu stron. Ważna jest także przejrzystość zapisów umownych. W kontekście zabezpieczeń istotne są miedzy innymi zapisy, które dają właścicielowi gruntu możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy, jeżeli inwestor nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków, np. zapłaty w określonym terminie czynszu dzierżawnego.

2. Procedura administracyjna

Niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy, inwestor rozpoczyna szereg procedur administracyjnych, wymaganych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przepisy nakładają na inwestora obowiązek uzyskania m. in. decyzji przyrodniczej oraz warunków zabudowy. W niektórych przypadkach konieczne jest także wykonanie inwentaryzacji środowiskowej działki oraz opracowanie raportu środowiskowego dla inwestycji. Etap ten trwa od 6 do 18 miesięcy.

3. Warunki przyłączenia

Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy inwestor składa wniosek do właściwego operatora energetycznego o określenie warunków przyłączenia instalacji do sieci. Prowadzona procedura jest skomplikowania i często wymaga wykonania ekspertyzy technicznej sieci. Na tym etapie inwestor uzyskuje od operatora energetycznego informacje jaką moc może wprowadzić do sieci energetycznej. Rozpatrzenie wniosku trwa do 4 miesięcy.

4. Pozwolenie na budowę

Po uzyskaniu warunków przyłączenia inwestor będzie wnioskował o wydanie pozwolenia na budowę. Na tym etapie wykonywane są pomiary geodezyjne gruntu, przygotowywana jest mapa do celów projektowych, a następnie inżynierowie opracowują projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej. Procedura trwa od 3 do 4 miesięcy.

5. Ruszamy z budową!

Po zgłoszeniu robót budowlanych można przystąpić do budowy instalacji. Montowane są konstrukcje stalowe, moduły fotowoltaiczne oraz stacja transformatorowa. Po odbiorze instalacji fotowoltaicznej oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń możemy rozpocząć produkcję. Elektrownia fotowoltaiczna zaczyna produkować energię elektryczną która następnie wprowadzana jest do sieci energetycznej.

Masz pytania?